از کنترلرها در صنعت به منظور فرمان دادن به درایورها و سرو درایورها استفاده می شود. مولد پالس PG48 و کنترلر تک محور AMC11 دو نمونه از کنترلرهای شرکت ربات سازان می باشند. کنترلرها به وفور در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.