۳۰ فروردین ۱۳۹۷

ربات پلتفرم روهان | هوشی مصنوعی خلق نمایید!

روهان، راهبردی برای ربات‌های متحرک است که قابلیت کنترل با دوربین کینکت و همچنین تعدادی حسگر فرو سرخ و فراصوت را فراهم کرده است.