6-1 آشنایی با چند قطعه‌ی کاربردی در آزمایشگاه الکترونیک
۶-۱ آشنایی با چند قطعه‌ی کاربردی در آزمایشگاه الکترونیک
۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱-۲ شروع کار با خروجی در پایه‌های با قابلیت I/O
۱-۲ شروع کار با خروجی در پایه‌های با قابلیت I/O
۲۷ آذر ۱۳۹۷