فیزیوتراپی بیمار سکته مغزی
فیزیوتراپی (بازتوانبخشی) بیمار سکته/آسیب مغزی
۱ مرداد ۱۳۹۷
موتور جریان مستقیم - موتور دی سی (DC)
موتور جریان مستقیم (DC)
۱ مرداد ۱۳۹۷