کنترل و راه اندازی الکترموتور کرماس
کنترل و راه اندازی الکترموتور کرماس
۶ بهمن ۱۳۹۷
بخش۲-۵ کنترل PID با برد آردوینو توسط سنسور التراسونیک (SRF05)
بخش ۲-۵ کنترل PID با برد آردوینو توسط سنسور التراسونیک (SRF05)
۶ بهمن ۱۳۹۷