جنس پیچ ها
جنس پیچ ها
۲۱ آبان ۱۳۹۷
طراحی و ساخت انواع ربات های صنعتی و پزشکی
طراحی و ساخت انواع ربات های صنعتی و پزشکی
۲۱ آبان ۱۳۹۷