4-7 طراحی یک ثانیه شمار با دقت بسیار بالا با استفاده از تایمرکانتر صفر
۴-۷ طراحی یک ثانیه شمار با دقت بسیار بالا با استفاده از تایمرکانتر صفر
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
2-8 ارتباط USART در میکروکنترلرهای AVR
۲-۸ ارتباط USART در میکروکنترلرهای AVR
۲۸ بهمن ۱۳۹۷