۱-۲ شروع کار با خروجی در پایه‌های با قابلیت I/O
۱-۲ شروع کار با خروجی در پایه‌های با قابلیت I/O
۲۷ آذر ۱۳۹۷
3-2 آشنایی با چند نوع موتور الکتریکی و روش‌های راه‌اندازی آنها
۳-۲ آشنایی با چند نوع موتور الکتریکی و روش‌های راه‌اندازی آنها
۲۷ آذر ۱۳۹۷