۱-۵ مطالب مقدماتی در راه‌اندازی LCD با AVR
۱-۵ مطالب مقدماتی در راه‌اندازی LCD با AVR
۱۱ بهمن ۱۳۹۷
3-5 نوشتن کاراکترها بر روی LCD با استفاده از نرم افزار CodeVision
۳-۵ نوشتن کاراکترها بر روی LCD با استفاده از نرم افزار CodeVision
۱۱ بهمن ۱۳۹۷