1-8 ارتباط سریال USART
۱-۸ ارتباط سریال USART
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
3-8 معرفی توابع مفید در CodeVision برای ارسال و دریافت اطلاعات
۳-۸ معرفی توابع مفید در CodeVision برای ارسال و دریافت اطلاعات
۲۸ بهمن ۱۳۹۷