2-8 ارتباط USART در میکروکنترلرهای AVR
۲-۸ ارتباط USART در میکروکنترلرهای AVR
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
4-8 ارتباط 2 میکروکنترلر AVR از طریق USART
۴-۸ ارتباط ۲ میکروکنترلر AVR از طریق USART
۲۸ بهمن ۱۳۹۷