2-9 راه‌اندازی پروتکل I2C در CodeVision
۲-۹ راه‌اندازی پروتکل I2C در CodeVision
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
4-9 راه‌اندازی ماژول SRF08 Range finder
۴-۹ راه‌اندازی ماژول SRF08 Range finder
۲۹ بهمن ۱۳۹۷