۴-۷ طراحی یک ثانیه شمار با دقت بسیار بالا با استفاده از تایمرکانتر صفر

3-7 آشنایی با مفهوم وقفه (Interrupt)
۳-۷ آشنایی با مفهوم وقفه (Interrupt)
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
1-8 ارتباط سریال USART
۱-۸ ارتباط سریال USART
۲۷ بهمن ۱۳۹۷