1-7 آشنایی با مقدمات واحد Timer-Counter
۱-۷ آشنایی با مقدمات واحد Timer-Counter
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
3-7 آشنایی با مفهوم وقفه (Interrupt)
۳-۷ آشنایی با مفهوم وقفه (Interrupt)
۲۷ بهمن ۱۳۹۷