2-7 نحوه‌ی راه اندازی واحد Timer-Counter و شمارش تعداد پالس‌های مربعی
۲-۷ نحوه‌ی راه اندازی واحد Timer-Counter و شمارش تعداد پالس‌های مربعی
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
4-7 طراحی یک ثانیه شمار با دقت بسیار بالا با استفاده از تایمرکانتر صفر
۴-۷ طراحی یک ثانیه شمار با دقت بسیار بالا با استفاده از تایمرکانتر صفر
۲۷ بهمن ۱۳۹۷